Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

FotoKoc.pl

Regulamin obowiązuje od 26 stycznia 2023 r.

I. Stosowane definicje.

1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem FotoKoc.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Towarów dostępnych w Sklepie.
2. Sprzedawca – Comeris zarejestrowana pod adresem ul. Sikorskiego 53H w Myszkowie, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: 577 194 55 57, Regon: 241 161 498, adres email: kontakt@fotokoc.pl, telefon: 797 677 082
3. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
4. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówienia Towarów dostępnych w Sklepie.
5. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
11. Towar – wszystkie rzeczy ruchome dostępne w Sklepie.
12. Trwałość towaru – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
13. Reklamacja – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z brakiem zgodności Towaru z umową.
14. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta, Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Do towarów objętych gwarancją dołączone zostaną oświadczenia gwarancyjne Gwaranta.
15. Gwarant – przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne, np. producent, importer, dystrybutor Towaru lub Sprzedawca.
16. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Towarów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.
17. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

II. Postanowienia ogólne

1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
2. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
3. Sprzedawca jest podatnikiem VAT.
4. Sprzedawca wystawia faktury VAT.
5. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić Sprzedawcy na etapie składania Zamówienia.
6. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
7. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.
9. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

III. Formy płatności.

1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
a) przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy COMERIS Jacek Potaczała nr: 27 1020 2498 0000 8102 0657 8720 , PKO BP w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.
b) płatność online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności tj. PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399,
Kapitał zakładowy: 7.789.000 złotych w całości opłacony

IV. Zawarcie umowy sprzedaży.

1. Aby dokonać zakupu w Sklepie należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. Www.fotokoc.pl, a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
2. W celu dokonania zakupu niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
a) dodanie wybranego Towaru do koszyka,
b) wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
c) podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,
d) wskazanie danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
e) wybór formy płatności,
f) akceptacja regulaminu Sklepu,
g) potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.
3. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
4. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

V. Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów.

1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w terminie 1-3 dni roboczych (chyba że podana jest inna informacja w zakładce wysyłka), licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
2. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
4. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
5. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
6. Sprzedający oferuje następujący sposób dostawy:
1.1. Dostawa kurierem DPD lub GLS, czas dostawy 1-2 dni robocze,
7. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

VI. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

1. Zgodnie z punktem 3 artykułu 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

I. Uprawnienia konsumenckie w przypadku niezgodności Towaru z umową.

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towary zgodne z umową.
2. Towar jest zgodny z umową w szczególności, jeżeli:
1.a) zgodne z umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
1.b) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
1.c) występuje w takiej ilości i posiada takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju.
3. W przypadku niezgodności Towaru z umową w terminie do 2 lat od daty dostarczenia Towaru Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo żądania wymiany lub naprawy Towaru, a w razie niemożności albo odmowy doprowadzenia w ten sposób Towaru do zgodności z umową, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
4. Reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie. W celach dowodowych, Sprzedawca zaleca aby reklamacje dotyczące Towaru były wysyłane w formie pisemnej lub mailowej, na adres e-mail Sprzedawcy.
5. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1.a) imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
1.b) nazwę zakupionego Towaru,
1.c) opis reklamacji,
1.d) datę ujawnienia się niezgodności Towaru z umową,
1.e) potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres, w tym adres e-mail, umożliwiając mu zapoznanie się ze stanowiskiem Sprzedawcy.
7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Towaru, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji z tytułu niezgodności z umową.
8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
9. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim towar został nabyty.
11. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
12. Konsument lub Klient-Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie.
13. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
14. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
15. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową, jeżeli wyraźnie poinformował Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, że dana cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a Klient-Konsument lub Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego pola potwierdzającego akceptację na formularzu Zamówienia lub w formie wiadomości e-mail wysłanej do Sprzedawcy, potwierdzającej taką akceptację.
16. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Klient-Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
I.a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową ze względu na niemożność lub nadmierne koszty,
a.a) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta,
a.a) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
a.b) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej naprawy lub wymiany lub z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 2.
17. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
18. Konsument lub Klient-Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
20. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Klient-Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VII. Opinie konsumenckie w Sklepie.

1. Sprzedawca zapewnia, że publikowane w Sklepie opinie o Towarach i/lub o Sklepie pochodzą wyłącznie od osób, które używały danego Produktu lub go zakupiły.
2. Wystawienie opinii o Towarach i/lub Sklepie jest możliwe wyłącznie po zakupie danego Towaru dla Kupujących, którzy dokonali wcześniejszego zamówienia w Sklepie, a Zamówienie to zostało zrealizowane.
3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu link do wystawienia opinii/oceny Towaru lub Sklepu, który prowadzi do, np. ankiety z oceną Towaru i/lub Sklepu lub karty Towaru.
4. Kupujący może dokonać dobrowolnie oceny Towaru i/lub Sklepu..
5. Przetwarzanie danych w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu.
6. Dane osobowe Kupującego, w szczególności jego adres e-mail nie jest udostępniany innym osobom lub podmiotom, a służy jedynie weryfikacji, czy osoba dokonująca oceny jest faktycznie osobą, która dokonała zamówienia danego Towaru i jest przechowywany wyłącznie do wiadomości Sprzedawcy.

VIII. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym w celu dostarczenia Produktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne.
3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności (RODO) dostępnej na stronie https://fotokoc.pl/polityka-prywatnosci-oraz-ochrona-danych-osobowych/

IX. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług.

1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
a) urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
b) odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
a) aktualny system antywirusowy,
b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c) zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,

3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

X. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta.

1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
2. Założenie Konta jest dobrowolne.
3. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.
4. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
5. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
6. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

XI. Formularz kontaktowy

1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się skutecznie kontaktować ze Sprzedawcą.
4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

XII. Autorskie prawa majątkowe

1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

XIII. Platforma ODR.

1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie.
4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

XIV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.
3. Konsument posiada uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
4. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
5. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.