Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.fotokoc.pl.

Sprzedającym jest firma Comeris zarejestrowana pod adresem ul. Sikorskiego 53H w Myszkowie, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: 577 194 55 57, Regon: 241 161 498 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– za pomocą chatu online

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@comeris.pl

 • 1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 1. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 1. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fotokoc.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 • 2 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fotokoc.pl.
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 1. Sklep internetowy www.fotokoc.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.fotokoc.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 1. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 • 3 Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.fotokoc.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
 1. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 1. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 1. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 1. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 1. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 1. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem zaksięgowania płatności przez system płatności elektronicznych (np. Paypal) w przypadku płatności online za pośrednictwem tegoż systemu.
 • 4 Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 1. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 1. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.
 • 5 Płatności
 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Paypal)
  Bezpieczna płatność z Paypal
  lub
  przelewem na konto bankowe sklepu:
  Nazwa konta: Comeris Jacek Potaczała
  Adres: ul. Sikorskiego 53H 42-300 Myszków
  Nazwa Banku : PKO BP
  Numer konta: 27 1020 2498 0000 8102 0657 8720
 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. artykułem 36, punktem 3, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • 7 Procedura reklamacji
 1. Produkty posiadają gwarancję Usługodawcy i mogą być reklamowane zgodnie z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji określonych w Kodeksie cywilnym. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, błędy popełnione podczas procesu produkcyjnego lub znaczące różnice pomiędzy treścią finalnym projektem graficznym wysłanym przez Klienta, a otrzymanym towarem.
 1. Usługodawca nie odpowiada za niższą jakość wydrukowanych zdjęć, spowodowaną niską rozdzielczością przesyłanych plików zdjęciowych. Usługodawca nie może zagwarantować również całkowitej zgodności kolorów produktu finalnego z kolorami wyświetlanymi na monitorze Klienta, gdyż wynikać może ona z różnych ustawień profilu kolorów monitora, programu do przeglądania zdjęć lub niewłaściwej kalibracji monitora. W takich przypadkach reklamacje nie będę uwzględniane.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@fotokoc.pl , a reklamowany Produkt należy przesłać na adres Usługodawcy.
 1. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca prześle nowy, poprawiony produkt.
 1. Reklamacje wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu będą uwzględniane na podstawie sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczyciela przesyłki. Odbiór przesyłki bez protokołu szkody oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu oraz utrudnia egzekwowanie późniejszej reklamacji.
 • 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@fotokoc.pl.
  • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 • 9 Zmiana Regulaminu
 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 1. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 1. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.).
 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, , lub w związku z nimi, strony będą próbowały rozwiązać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 1. Prawa autorskie serwisu i zawartych w nim treści należą do Sprzedawcy.